Първа защита на дипломни работи на бакалавър ИКТМИ.