На 16.03.2018 г. се проведе публична защита на магистърските тези на студентите от специалност „Информационни и комуникационни технологии“. Защитата на дипломните работи се извърши пред Държавна изпитна комисия в лекционна зала „Прогрес“. В състава на комисията бяха включени и ИТ специалисти от фирма 411 Маркетинг.
              Всички представени презентации по дипломните работи бяха посрещнати с голям интерес от присъстващите в залата. Някои от презентациите приключиха с демонстрация на практическите разработки на студентите. С особен интерес бяха посрещнати презентациите и практическите демонстрации на резултатите от дипломните работи „Специализиран тестер за оценка на уязвимостите в компютърна мрежа“ на Екатерина Енчева Дянкова и „Автоматизирана микропроцесорна платформа за жиростабилизация на комуникационна антена“ на Найден Евгениев Тотев.
              Държавната изпитна комисия оцени работата на студентите с много добри и отлични оценки и им присвои образователно-квалификационната степен „магистър“.