Катедра „Военна кибернетика и управление на войските“ е създадена на 10.10.1973 г. Първоначално нейният състав е само от трима души: началник, старши преподавател и лаборант. Наименованието на Катедрата е променяно многократно, като в момента то е „Информационни технологии“.

Основни насоки в работата на Катедрата са: провеждане на качествен учебен процес по преподаваните дисциплини; определяне на основните области за внедряване на компютърна техника и поставяне на началото на конкретна работа по тях; повишаване на педагогическата подготовка и научната квалификация на преподавателите.

През годините специалисти от Катедрата преподават на всички видове обучаеми: курсанти, студенти, школници от ШЗО, офицери, старшини и граждански лица от ВМС. През 2013 г. във ВВМУ е открита нова специалност – „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ (за бакалавърска и магистърска степен), в чиято подготовка катедра „Информационни технологии“ има водеща роля. Получена е и акредитация за обучение в докторска степен по специалността „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Едно от основните направления в дейността на Катедрата е научноизследователската работа в сферата на информационните технологии. Преподавателите участват в многобройни научни конференции както на национално, така и на международни ниво.

Под научното ръководство на к-н II р. доц. д-р Иван Йотов защитават дисертации: к-н II р. Петър Живков (1985 г.), ст. преподавател Иванчо Йорданов (1987 г.) и к-н Величко Стайчев (1998 г.). Под научното ръководство на доц. Анчо Драганов защитава дисертация Мария Николова (1996 г.), а под научното ръководство на доц. Иванчо Йорданов – Мария Еремиева (2003 г.). К-н Юлиян Цонев защитава дисертация през 1994 г.

През годините преподавателите и служителите от Катедрата участват в различни проекти: „Изграждане на автоматизирана система за управление на учебния процес във ВВМУ“; „Автоматизирана система за управление на дейността на Училището“; „Автоматизирана система за управление на ВУЗ на БНА“ и други.

За пръв път достъп до интернет във ВВМУ е реализиран в района на Катедрата през 1996 г. Заслуга за това има основно м-р д-р Юлиян Цонев, който е назначен за нещатен администратор на мрежата на Училището. Под ръководството на началника на Катедрата преподавателският състав разработва „Концепция за изграждането на информационна система на ВВМУ“, функционираща в средата на общоучилищна компютърна мрежа. Същата е докладвана от доц. Иванчо Йорданов пред Академичния съвет на Училището на 28.11.1997 г. Основната цел на „Концепцията“ е внедряването на съвременни информационни технологии в учебния процес и в дейността на катедрите и управлението на Училището. Катедрата е водеща при изграждането и поддръжката на локалната мрежа и комуникационен център във ВВМУ. Към Катедрата първоначално е структуриран Изчислителният център на ВВМУ, на чието място на сегашния етап функционира отделение КИС.

През 2002 г. във ВВМУ е регистрирана CISCO мрежова академия, а през 2008 г. – Microsoft IT академия. И двете академии се използват както за провеждане на курсове за следдипломна квалификация, така и за обучение със студентите и курсантите от ВВМУ. Подготовката на обучаемите в областта на компютърните мрежи е на много високо ниво, за което говорят ежегодно заеманите призови места от състезания на национално и международно ниво в областта на ИТ за студенти (NetRiders). През 2013 г. е одитиран и започва да функционира международен сертификационен център на Pearson VUE.

Преподавателите от Катедрата са основоположници при създаването на уебсайта на ВВМУ и Центъра за дистанционно обучение на базата на Moodle.

 

Началници (ръководители) на Катедрата във времето са:

  • Капитан I ранг к. т. н. (доктор) инж. Иван Йотов Маринов (1973 – 1978);
  • Капитан I ранг доцент доктор Петър Живков (1978 – 1992);
  • Доцент доктор Иванчо Йорданов (1992 – 2013);
  • Полк. доцент доктор Юлиян Цонев (от 2013 г. до сега).

 

В Катедрата – от основаването ѝ до сега (декември 2015 г.) – работят десетки офицери, цивилни преподаватели, а също така и граждански лица, като програмисти, оператори, инженери по експлоатацията на компютри и лаборанти. Някои от тях са: ст. лейт. инж. Николай Вичев, капитан III ранг Станчо Кателиев, капитан III ранг Людмил Димитров, подп. Величко Стайчев, асистент Росица Лазарова, асистент Йордан Петков, асистент Валентин Василев, инж. Геодим Просеников, инж. Николай Николов, инж. Галин Бъчваров, инж. Иван Кючуков, инж. Петър Боев, Хайгаз Такворов, Владка Георгиева, Лиляна Попиванова, Людмила Калудова, Валентина Медникарова, Славка Кръстева, Ева Василева и др.